SKS 

zakladatelia SKS

.

Kamil Podolský

Prišiel s myšlienkou založenia SKS klubu, bez jeho aktivít by tento klub nikdy nevznikol. 

Ďakujeme Kamil.  


Kamil PodolskýĽudovít ScholtzMartinka PodolskáMarcel Tobis


 

Róbert Tropp
tréneri


Viac o SKS klube

Výhody členstva

-zvýhodnená cena na strelnici

-spoločné podujatia spríjemnené programom s občerstvením

-možnosť zúčastňovať sa súťaží

-osobné inštruktáže streľby

-zvýhodnená cena zapožičania si zbraní ( len pre držiteľov Zbrojného preukazu)

-možnosť zastrieľať si aj pre strelcov bez Zbrojného preukazu s inštruktorom

-členovia SKS budú poistení pri manipulácii so zbraňou

-možnosť vystaviť potvrdenie, ktoré je potrebné k získaniu alebo rozšíreniu ZP s oprávnením "E"


Podmienky pre vstup členov 

 

Členom Športovostreleckého klubu SKS na základe súhlasu poverených funkcionárov z výboru sa môže stať bezúhonná osoba od 18 rokov, ktorá nemá záznam v registri trestov a súhlasí so stanovami klubu. U osôb mladších ako 18 rokov je členstvo výberová záležitosť a zároveň sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu.


1. Ako postupovať v prípade, že máte 18 a viac rokov.
• Vyplniť a odovzdať prihlášku.
• Absolvovať vstupný  pohovor s výborom, alebo niektorým členom z výboru. 
• Zaplatiť základný ročný členský klubový príspevok, ktorého výšku každoročne určuje členská schôdza klubu. Prvý poplatok je platný do konca kalendárneho roka. Na každý ďalší rok je potrebné poplatok zaplatiť do 31.3.
• Po zaevidovaní Vám bude vystavený členský preukaz.
• Na základe aktivity členov klubu pri organizovaní športových podujatí, alebo inej pomoci klubu je možné získať ďalšie výhody(možnosť získania VIP členstva).

2. U osôb mladších ako 18 rokov (od 6 rokov) je tréning vedený pod dohľadom profesionálneho trénera. Výber detí prebieha na základe výsledkov z krúžkou  ZŠ. Zaraďovanie je vždy v septembri so skúšobnou dobou 3 mesiace. Ak máte dieťa so záujmom o športovú streľbu je potrebné splniť nasledovné:
• Prihlásiť sa do streleckého krúžku na škole.
• Na základe výsledkov môže byť dieťa vybrané do nášho klubu, kde musí splniť nasledovné:
• Absolvovať vstupný osobný pohovor s našim trénerom.
• Zúčastňovať sa na pravidelných tréningoch a plniť pokyny trénera.
• Zúčastňovať sa na brigádach a akciách, ktoré organizuje náš klub. 
• mladší ako 18 rokov nebudú mať možnosť hlasovania na zasadnutiach SKS.
• Potrebnú športovú výstroj a tréningové podmienky zabezpečuje náš klub. Samozrejme rodičia môžu prispieť podľa svojich možností na skvalitnenie športovej prípravy svojho dieťaťa.

3• členstvo môže byť výborom kedykoľvek zrušené 

4. V prípade, že máte záujem, aby sa Vaše dieťa stalo členom nášho klubu mimo výberu popísaného v bode 2, je to možné na základe individuálnej dohody výboru SKS.

5.Prijatie členov do klubu SKS podlieha schváleniu nadpolovičnej väčšiny výboru. Výbor každý mesiac schvaľuje prijatie členov a následne kontaktuje kandidátov o výsledku voľby. 

 6.Od 15 do 18 rokov je členské stanovené na 10€. Deti do 15 rokov členské 0€.

7. VIP členstvo je možné získať:  formou sponzorského daru, alebo inou formou aktivity. Výhody VIP napr. zdarma strelnica, členské na rok 0€ a ďalšie benefity odsúhlasené výborom. 


                                                                   S T A N O V Y
                                                         občianskeho združenia 

                                                 STRELECKÝ KLUB STRÁŽKY


Čl. 1

NÁZOV OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA (ďalej len "združenie")

STRELECKÝ KLUB STRÁŽKY

Čl. 2

SÍDLO ZDRUŽENIA

Medňanského ul. č.40, 059 01 Spišská Belá

Čl. 3

POSLANIE A CIELE ČINNOSTI ZDRUŽENIA

Strelecký klub Strážky ( ďalej len "SKS") vykonáva svoju činnosť na základe svojich programových dokumentov, predovšetkým v záujmovej sfére športovej streľby z krátkej alebo dlhej guľovej zbrane malorážky a vzduchovej zbrane ; v teoretickej a praktickej príprave; organizovaní súťaží na okresnej i celoslovenskej úrovni

Cieľmi činnosti je výkon aktivít predovšetkým v týchto oblastiach:

 • vzdelávanie a zvyšovanie odborných znalostí a športovej zdatnosti
 • zvyšovanie odborných znalostí z predpisov súvisiacich s činnosťou klubu
 • poskytovanie informácií o organizácii ako takej, o aktivitách a o výsledkoch činnosti
 • medziregionálna a medzinárodná spolupráca so subjektami zameranými na streľbu z krátkej i dlhej guľovej zbrane maloražky a vzduchovej zbrane
 • organizovanie streleckých súťaží v praktickej streľbe
 • propagácia činnosti klubu
 • organizovanie kultúrno-spoločenských klubových akcií

Čl. 4

ORGÁNY ZDRUŽENIA

 • Orgánmi združenia (ďalej len "orgány SKS") sú:

- Výbor SKS

- Predseda SKS

- Členská schôdza SKS

 • Orgány SKS za svoju činnosť zodpovedajú členskej schôdzi. Volebné obdobie je 5 rokov.
 • Orgány SKS sú schopné uznášania sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov tohto orgánu.
 • Uznesenie orgánu SKS je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov tohto orgánu.

Čl.5

VÝBOR SKS

 • Výbor SKS je výkonným a riadiacim orgánom SKS. Výbor SKS realizuje svoju činnosť v súlade s uzneseniami členskej schôdze a stanovami klubu.
 • Výbor SKS sa skladá z predsedu, podpredsedu, hospodára a dvoch členov SKS .
 • Členov Výboru SKS volí členská schôdza
 • Zasadnutia Výboru SKS vedie predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
 • Výbor SKS vypracováva plán činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení.
 • Výbor SKS plní úlohy uvedené v stanovách, uložené členskou schôdzou SKS.

Čl. 6

PREDSEDA SKS

 • Predseda SKS je štatutárnym zástupcom, ktorý riadi činnosť Výboru SKS a koná v jeho mene.
 • Rozhodnutia členskej schôdze SKS sú pre predsedu SKS záväzné.
 • Predsedu SKS zastupuje v jeho neprítomnosti podpredseda v plnom rozsahu.

Čl. 7

ČLENSKÁ SCHÔDZA SKS

 • Členská schôdza je najvyšším orgánom SKS.
 • Členská schôdza je tvorená všetkými členmi SKS.
 • Členská schôdza SKS:

- prijíma, mení, dopĺňa a ruší stanovy SKS

- prejednáva a určuje hlavné úlohy SKS

- prejednáva správu o činnosti SKS

- schvaľuje výsledky hospodárenia SKS

- volí predsedu SKS a členov Výboru SKS

- určuje výšku členského poplatku členov SKS

 • Členská schôdza sa schádza najmenej raz ročne. Mimoriadna schôdza sa zvolá, ak o to požiada aspoň tretina členov SKS alebo na základe rozhodnutia Výboru SKS.
 • Členská schôdza je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov SKS.
 • Ak ani 30 minút po začatí členskej schôdze nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov SKS, môže Výbor SKS rozhodnúť, že členská schôdza bude uznášania schopná aj s minimálnym množstvom zúčastnených členov SKS.

Čl. 8

VZNIK ČLENSTVA V SKS

 • Členstvo v SKS je dobrovoľné
 • Členstvo v SKS vzniká dňom vydania preukazu člena SKS a zaplatením ročného členského poplatku, ktorého výšku navrhuje Výbor SKS a schvaľuje členská schôdza SKS.
 • O prijatí fyzickej osoby za člena SKS rozhoduje Výbor SKS na základe písomnej žiadosti uchádzača
 • Právnická osoba sa môže stať členom SKS na základe schválenia členskou schôdzou SKS.
 • Dokladom o členstve v SKS je platný členský preukaz.
 • Vzor preukazu, ich evidenciu, spôsob kontroly stanovuje Výbor SKS.

Čl. 9

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV SKS

1) Členovia SKS majú právo

- v súlade so stanovami zúčastňovať sa akcií a podujatí SKS, spoločne s rodinnými príslušníkmi

- zúčastňovať sa na členskej schôdzi SKS

- voliť a byť volený do orgánov SKS

- využívať priestory SKS na spoločenské podujatia, stretnutia s členmi SKS

- predkladať Výboru SKS návrhy na zlepšenie činnosti SKS a organizovanie podujatí SKS

- poukazovať na nedostatky v činnosti orgánov SKS a jej jednotlivých členov

- byť prítomný na rokovaniach orgánov SKS pri prejednávaní otázok a problémov, ktorých prejednanie navrhli a tiež v otázkach zrušenia členstva v SKS.

2) Členovia SKS sú povinní najmä

- dodržiavať stanovy SKS, stanovené pravidlá pri organizovaní podujatí SKS

- platiť členské poplatky v stanovenej výške a stanovenom termíne

- plniť prijaté uznesenia a aktívne pracovať v orgánoch do ktorých boli zvolení

- propagovať činnosť SKS a chrániť jeho záujmy

- odovzdať členský preukaz pri ukončení členstva v SKS

Čl. 10

ZÁNIK ČLENSTVA V SKS

Členstvo v SKS zaniká:

a) Nezaplatením členského poplatku SKS.

b) Vystúpením na základe písomného oznámenia člena SKS doručeného Výboru SKS. Členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia Výboru SKS.

c)Vylúčením člena v prípade závažného porušenia stanov SKS, ktoré schvaľuje členská schôdza SKS.

d) Úmrtím člena SKS.

e) V prípade právnickej osoby (ako člena SKS) jej zánikom.

Čl. 11

HOSPODÁRENIE SKS

 • SKS zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojimi príjmami, vlastným majetkom a môže užívať majetok štátu, obce alebo inej právnickej osoby, ktorý bol SKS zverený na základe platných právnych predpisov.
 • Príjmami SKS sú najmä:

a) členské poplatky členov SKS

b) dotácie od štátu, obce a od iných organizácií

c) dary a iné príspevky od fyzických alebo právnických osôb

d) príjmy z reklamy a iné príjmy.

Čl. 12

MAJETOK SKS

1) SKS môže nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok. O nakladaní s týmto majetkom rozhoduje členská schôdza SKS.

2) Majetok SKS sa môže použiť len na činnosť SKS v súlade s týmito stanovami.

Čl. 13

ZÁNIK SKS

O zániku SKS rozhoduje členská schôdza SKS nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov. O vysporiadaní majetku a pohľadávok rozhodne Výbor SKS v súlade s platnými právnymi predpismi.

Čl. 14

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Ostatné náležitosti dôležité pre činnosť SKS, ktoré nie sú upravené v týchto stanovách alebo iných vnútorných dokumentoch SKS, sa riadia platnými právnymi predpismi.

V Spišskej Belej dňa 27.2.2018