Miková 2020

Miková 2020

Šport SKEET Liptovské Sliače Strelnica MIKOVA

Vás pozýva na prvý ročník 5.kolového preteku

MAO - Cena Liptova 2020


Celkové Výsledky MAO 2020


1.KOLO


2.KOLO


3.KOLO


4.KOLO


5.KOLO


Všeobecné ustanovenia:

Dátum konania: 

1.kolo-14.6

2.kolo-19.7

3.kolo-2.8

4.kolo-16.8

5.kolo-6.9 + vyhodnotenie celej sútaže

Miesto konania: Strelnica Miková - Liptovské Sliače

Usporiadateľ: Šport SKEET

Riaditeľ súťaže: Peter Mišík

Hlavný rozhodca: Ľubomír Mojš

Pomocný rozhodca: Rastistav Sirotiak, Petra Laková

Technické ustanovenia:

Predpis: Súťaží sa podľa špeciálnych technických pravidiel, ktoré sú na stránke "šport SKEET".

Účasť: Otvorená bez obmedzenia.

Zbrane: Malokalibrová puška opakovacia kalibru 22lr s optickým zameriavačom-puškohladom.

Strelivo: 22lr, spotreba streliva: 36ks.

Štartovné: 10€ za súťažiaceho.

Kategórie: Muži, ženy, dorast do 17 rokov.

Ceny: Každé kolo bude ocenené medailou a diplomom na 1-3. mieste. Po odstrielaní 5. kola a zrátaní výsledkov troch najlepších kôl budú strelci ocenení pohármi a vecnými cenami.

Vyhlásenie výsledkov: 15-30min po vyhodnotení terčov.

Časový rozpis: 8:00 - 8:20 prezentácia

8:20 - 8:30 poučenie, oficiálne zahájenie

8:30 - začiatok súťaže

12:30 - predpokladaný koniec súťaže (záleží od počtu súťažiacich)

Občerstvenie: káva, nealko, guláš(klobása)

Ostatné: Ochrana sluchu a zraku je doporučená. Výsledky súťaží budú zverejnené na stránkach www.strelnicamikova.sk

Pravidlá pre verejnú súťaž v streľbe z malokalibrovky s optickým zameriavačom-puškohladom

MAO - Cena Liptova

Účelom tejto súťaže je zábavnou formou porovnať svoje schopnosti v presnej a rýchlej streľbe z malokalibrovej zbrane.

Verejnej streleckej súťaže sa môžu zúčastniť všetci občania. Majitelia zbrojných preukazov a strelných zbraní môžu strieľať s vlastnou zbraňou. Občanom bez zbrojných preukazov a zbraní budú, za poplatok, poskytnuté zbrane i strelivo. Na takéhoto súťažiaceho bude počas streľby dozerať inštruktor - rozhodca. Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže zúčastniť len so súhlasom svojho zákonného zástupcu a dohľadajúceho.

Bezpečnosť

1. Pre zaistenie bezpečnosti je treba zaobchádzať so všetkými zbraňami v priestoroch strelnice s maximálnou opatrnosťou a taktiež podľa platných predpisov popisujúcich manipuláciu so zbraňou.

2. Pohyb v priestoroch strelnice je povolený iba s vybitou zbraňou a s otvoreným uzáverom, pokiaľ zbraň nie je uložená v prepravnom púzdre. V prepravnom púzdre smie byť uložená iba vybitá zbraň.

3. Povinnosťou rozhodcov je vyžadovať maximálnu disciplínu vo všetkých priestoroch strelnice. Strelci sú povinní byť im v tom nápomocný.

4. Ktorýkoľvek z delegovaných rozhodcov môže vziať do ruky zbraň a vybavenie strelca bez jeho povolenia, avšak s jeho vedomím a v jeho prítomnosti. Napríklad za účelom prevedenia kontroly zbrane. Nikto iný sa nesmie strelcovho vybavenia bez jeho povolenia a bez jeho prítomnosti dotýkať. Výnimkou je stav bezprostredného ohrozenia bezpečnosti.

5. Za stav zbrane a vybavenia nesie plnú zodpovednosť strelec. U osôb nevlastniacich ZP a strieľajúcich pod dohľadom musí byť dohliadajúca osoba zapísaná pri prezentácii v štartovnej listine, pričom právomoci a zodpovednosti strelca prechádzajú na ňu v plnom rozsahu. Dohliadajúca osoba musí byť držiteľom ZP a preukazu zbrane príslušnej kategórie. Majiteľ zbrane musí byť taktiež prítomný počas súťaže. Výnimku tvorí, iba ak je zbraň zapožičaná podľa platných zákonov, v súlade s platnou legislatívou.

6. Zbraň je povolené nabíjať iba na palebnej čiare, len na povel NABÍJAŤ a to maximálne počtom nábojov stanoveným povelom. Je možné zbraň nabíjať aj po povele ŠTART, v prípade streľby disciplín s časovým limitom, alebo časovým obmedzením streľby. Presný povel pre konkrétne disciplíny upresní riadiaci streľby pri konkrétnych disciplínach.

7. V záujme bezpečnosti môže ktorýkoľvek rozhodca, riadiaci streľby, ale i ktorýkoľvek strelec, zastaviť streľbu povelom STOP! VYBIŤ! Tento povel sú povinní počúvnuť všetci strelci bez výnimky. Po tomto povele sú strelci povinní okamžite prerušiť streľbu, zbraň vybiť a odložiť. Ďalej pokračovať v streľbe môžu až po povele riadiaceho streľby, alebo rozhodcu na strelisku - NABÍJAŤ! a PÁĽ!

8. Strelci a ostatní účastníci sú povinní rozhodcu upozorniť na situácie, ktoré by mohli byť nebezpečné alebo mohli zapríčiniť nehodu.

9. V prípade neregulárnych podmienok alebo podmienok ohrozujúcich bezpečný priebeh pretekov má hlavný rozhodca právo pretek prerušiť alebo ukončiť.

10. Akákoľvek manipulácia so zbraňou na strelisku v dobe, kedy je obsluha, alebo iná osoba pred palebnou čiarou, je prísne zakázaná. Nerešpektovanie tohto pravidla môže byť dôvodom k diskvalifikácii a k vykázaniu zo strelnice.

11. Na strelisku, vždy po dokončení streľby, je pretekár povinný skontrolovať zbraň, či je vybitá a či je prázdny zásobník. V záujme bezpečnosti a pre ľahšiu kontrolu zbrane rozhodcom, prípadne riadiacim streľby, je pretekárom doporučené používať výstražnú zástavku do zbraňovej komory. V prípade, že strelec nemá vlastnú , môže si ju vypožičať od usporiadateľov, pokiaľ ňou disponujú.

12. Všetkým pretekárom a funkcionárom preteku doporučujeme používať na strelisku v dobe streľby chrániče sluchu. Toto sa doporučuje aj všetkým divákom.

13. Pre ochranu zraku je strelcom dôrazne doporučené používať pri streľbe ochranné okuliare z netrieštivého materiálu.

Závodné disciplíny

Streľba v stoji na 50m, kruhový terč, strieľa sa 10 rán v čase do 10min. Hodnotí sa všetkých 10 rán.

Obr.č.1

Streľba v ľahu na 50m, 6 malých kruhových terčov, strieľa sa 6 rán do 7min. Hodnotí sa každý jeden terč v ktorom bude max. jedna rana. V prípade že zásahov bude viac v jednom terči tak sa hodnotí ten najhorší jeden zásah. Ostatné sa nehodnotia.

Obr.č.2

Streľba v ľahu s oporou na 100m, 2ks kruhových terčov, strieľa sa 2x5 rán do 10min. Hodnotia sa 2 terče v ktorých bude max. po 5 rán. V prípade že zásahov bude viac ako 5 v jednom terči, tak sa hodnotí 5 najhorších zásahov.

Obr.č.3

V prípade že strelec trafí vedľajší (susedov) terč, tak sa mu zásah hodnotí nulou. A zo zasiahnutého terča sa odráta najemnšia možná hodnota.

Streľba v ľahu-rýchlostreľba na 50m. Strieľa sa 10 rán na 5ks otočných terčov (podobné na biatlone). Strelec musí v čo najrýchlejšom čase zodvihnúť 5ks terčov hore a potom dole. Toto všetko treba urobiť v čo najkratšom čase, ktorý sa počíta. Hodnotí sa každý zasiahnutý terč 10bodmi, ktoré sa spočítajú a od nich sa odpočíta 2-násobný čas.

Napr: 9 zásahov za čas 25 sekúnd.

90 - 25x2 = 40 bodov

Pozor: pri čase nad 50 sekúnd a strelení 10 terčov sa výsledok dostáva do mínusu.

Všetky 4 disciplíny sa zrátajú.

Povolená je ľubovoľná podpora predpažbia (bipod,vaky). Pätka pažby môže byť podopieraná len strelcovým telom (rukou,ramenom) a nesmie sa žiadnym bodom dotýkať podložky. Tretia noha je zakázaná.

V prípade zlého počasia (silný vietor, dážď) si organizátor vyhradzuje právo na zmenu súťažných disciplín.

Súťažiaci sa súťaže zúčastňuje na vlastné riziko, nesie plnú zodpovednosť za prípadné zranenie alebo vzniknutú škodu a nebude od organizátora vymáhať ich náhradu. Za maloletého účastníka súťaže, berie plnú zodpovednosť jeho rodič alebo zákonný zástupca.

Súťažiaci súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely streleckej súťaže.


Obr.č.1 

Obr.č.2 

Obr.č.3