dňa 26.3.2018 prebehla 1.členská schôdza

26.03.2018

Na schôdzi sa prejednávala štruktúra združenia spojená s chodom SKS a budúce smerovanie klubu.

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Voľba orgánov členskej schôdze (zapisovateľ, overovateľ zápisu, osoba poverená sčítaním hlasov).
  3. Voľba predsedu
  4. Voľba podpredsedu
  5. Voľba hospodára
  6. Voľba členov výboru
  7. Návrh finančného plánu na rok 2018
  8. Schvaľovanie loga
  9. Diskusia.
  10. Uznesenie a záver.

.