Členská schôdza SkS 2022

27.06.2022

Dňa 26.06.2022 sa uskutočnila členská schôdza SkS.

Program schôdze:

1. Otvorenie

2. Správa o činností výboru

3. Voľba komisii- návrhová, mandátová, volebná, zapisovateľ, overovateľ

4. Voľba nového výboru / každých 5 rokov/

5. Správa hospodárenia SKS

6. Správa o vývoji výstavby pripravovanej strelnice

7. Občerstvenie

8. Diskusia

9. Uznesenie

10. Záver

-Bolo konštatované, že všetky body programu sa dôkladne a jednotlivo prebrali. Schôdze sa zúčastnilo 29 členov.

Tu sú hlavné nové zmeny prijate členskou schôdzou platné pre všetkých členov.

-Schválil sa nový výbor SkS na ďalších 5rokov a to nasledovne:

Predseda: Kamil Podolský

Podpredseda: Marcel Tobis

Hospodárka: Zuzana Ilášová

Pokladník: Ľudovít Scholtz

Člen výboru: Martinka Podolská

Člen výboru: Ľubomír Tomaľa

Člen výboru: Ladislav Pohorelský

Na schôdzi sa jednohlasne schválili aj tieto nové pravidlá:

- Členské budú riadne platiť všetci členovia a to do konca marca v danom roku, jedine čestní členovia nemusia platiť členské.

- Členská schôdza jednohlasne zvolila za čestného člena Martina Hudáka.

- Taktiež rušíme VIP členstvo, keďže v momentálnej situácií nemá zmysel ďalej mať VIP členov, pretože zatiaľ nemáme možnosť VIP členom ponúknuť žiadne benefity a povinnosť platiť členské pre nich tiež po novom platí.

- Jednohlasne sa tiež schválil konečný termín na zaplatenie členského za tento rok (2022). Uhradiť členské je potrebné do 31.8.2022. Kto do tohto termínu neuhradí členské, tak ho automaticky vyradíme z SkS.

Tieto opatrenia sa prijali, pretože klub potrebuje financovať plánované akcie.

Taktiež ďakujeme prispievateľom 2% z dane a dúfame že sa pridajú aj ďalší.

Uvítame aj dobrovoľné finančné príspevky formou sponzorstva.

Na schôdzi sa členom rozdali aj nové členské karty.